สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทันสานสัมพันธ์ ศรีสะเกษ – สุรินทร์ ประจำปี 2565

เข้าชม 9 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นางสาวนงเยาว์  พรหมมา  พัฒนาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ,  นายสุวรรณ  โสดา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเเรด  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์   เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทันสานสัมพันธ์ ศรีสะเกษ – สุรินทร์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน และเป็นการสานสัมพันธ์ความรักความสามัคคีของคนลุ่มน้ำห้วยทับทัน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนในเขตลุ่มน้ำห้วยทับทันได้ดำรงอยู่สืบไป ณ บริเวณลานพระใหญ่  บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี คุณแม่ผ่องศรี  แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ศรีสะเกษ เขต 8  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ในการนี้ เครือข่าย OTOP จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนางอุไรวรรณ อุ่นอบ รวมทั้งเครือข่ายโคก หนอง นา ได้นำผลิตภัณฑ์ร่วมแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย

# พัฒนาชุมชนโพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ นครแหงความสุข

# สารสนเทศ โพธิ์ศรีสุวรรณ

(Visited 9 times, 1 visits today)