สำนักงานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565”

เข้าชม 16 ครั้ง

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ“จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565”

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.09 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา  พระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาล , ผู้แทนผู้กำกับการสถานี ตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ ข้าราชการ , ตำรวจ, พนักงานส่วนท้องถิ่น ,ลูกจ้าง, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , แพทย์ , สารวัตร นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ เก็บขยะ พัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน โดยประชาชนจิตอาสามีความรัก สามัคคี และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม  พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

# พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

# สารสนเทศโพธิ์ศรีสุวรรณ รายงาน

(Visited 16 times, 1 visits today)