สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณร่วมกิจกกรรม “วันดินโลก”

เข้าชม 21 ครั้ง

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

“จัดกิจกรรม วันดินโลก”

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “วันดินโลก”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

การก่อตั้งวันดินโลกจึงถือเป็นการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความยั่งยืนอย่างจริงจัง เพราะดินสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรโลก นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและลดปัญหาการขาดแคลนอาหารได้

โดยมีการดำเนินการเพื่อให้ความชุมชื้นแก่ต้นไม้และผืนดิน ดังนี้

  1. พรวนดิน
  2. ใส่ปุ๋ย
  3. ห่มดิน
  4. รดน้ำต้นไม้
  5. ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ในการนี้ นางสาวนงค์เยาว์ พรหมทา พัฒนาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

# พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

# สารสนเทศโพธิ์ศรีสุวรรณ รายงาน

(Visited 21 times, 1 visits today)