📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคมครั้งที่12/2565 และร่วมจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน

เข้าชม 9 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.35 น. นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับผู้นำได้รับทราบ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้จัดกิจกรรม ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ณ ลานด้านข้างหอประชุม อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดให้ กลุ่มอาชีพ โคก หนอง นาโมเดล กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP ตลอดจน ผลผลิตจากครัวเรือนที่ร่วมโครงการ โคกหนองนาโมเดล มาจำหน่าย ให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาย่อมเยาว์ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สินค้ามีความสดสะอาดและปลอดภัย รวมถึงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ อาทิ โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพเพื่อความยั่งยืนเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยได้รับความร่วมมือจาก เครือข่าย OTOP จังหวัดศรีสะเกษ ให้กลุ่มปลาส้มอรพิน จากอำเภอราษีไศล และแคปหมู เตยตาล จากอำเภอโนนคูณ ร่วมแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ ยอดจำหน่ายทั้งสิ้นกว่า 9,000 บาท

โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวนงค์เยาว์ พรหมทา พัฒนาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและประชาชน ชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

# พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

# สารสนเทศ โพธิ์ศรีสุวรรณ รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)