ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวนงค์เยาว์ พรหมทา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน