ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 2561

ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 2561

หลักฐานในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ให้นำเอกสาร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายสถานที่ผลิต ถ้าเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน นำเอกสารการตั้งกลุ่ม การประชุมกลุ่ม รายชื่อสมาชิกมาด้วยค่ะ และนำภาพผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (นำมาให้เจ้าหน้าที่ได้เห็น) รวมทั้งหนังสือรับรองคุณภาพ รับรองมาตรฐาน เอกสารแสดงการจดทรัพย์ทางปัญญา (ถ้ามี) โดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าที่กฎหมายกำหนดไว้ ต้องนำหลักฐานมาด้วย เช่น อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมี อย. เป็นต้น

ประเภทผู้ประกอบการ OTOP
1) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน วิสาหกิจชุมชน
2) ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว เช่น บุคคลธรรมดาที่ผลิตสินค้า OTOP ไม่ได้ตั้งกลุ่ม
3) ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในที่นี้ หมายถึง นิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจำกัด

สิ่งที่ควรทราบ อีกอย่างคือ ผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้เพียง 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ และจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 10 ชนิด

ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP
1) อาหาร
2) เครื่องดื่ม
3) ผ้า / เครื่องแต่งกาย
4) ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก
5) สมุนไพรไม่ใช่อาหาร

กำหนดการรับลงทะเบียน OTOP ปี 2561

ไตรมาส 1/2561 วันที่ 1 ต.ค. – 20 ธ.ค. 2560
ไตรมาส 2/2561 วันที่ 1 ม.ค. – 20 มี.ค. 2561
ไตรมาส 3/2561 วันที่ 1 เม.ย. – 20 มิ.ย. 2561                                                                                                                                        ไตรมาส 4/2561 วันที่ 21 ก.ย. – 27 ก.ย. 2561

แบบ01-ผู้ผลิต-หน้า1-7-1

แบบ02-ผลิตภัณฑ์-หน้า-8-16-1

แบบ03เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ-1

แบบ04-กรรมการอำเภอและเขตพิจารณา-1

(Visited 61 times, 1 visits today)