พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการประเมินศักยภาพพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ คนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2565

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และ ครัวเรือนยากคนในระบบ TPMAP ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลเนินสว่าง

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

“นายอำเภอโพธิ์ประทับช้างมาเยี่ยมบ้าน” และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ ครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ TPMAPปี พ.ศ.2565 ที่ต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือ ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายหัฎฐะพล เ [...]

อ่านต่อ

นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง นำทีมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ ครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ TPMAPปี พ.ศ.2565 ที่ต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือ ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัส ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายหัฎฐะพล เ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง เยี่ยมเยือนติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ไปประกอบอาชีพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (เงินกู้)

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.นางสาวภัชรี บุญม่ [...]

อ่านต่อ