โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวภัชรี บุญม่วง

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

นางสาวพัทธ์ธีรตา สิริชัยวัฒนกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลไผ่รอบและตำบลไผ่ท่าโพ

นางสาวอรวรรณ อินหันต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเนินสว่าง และตำบลวังจิก

นายอดิศักดิ์ โสขุมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลทุ่งใหญ่

นายนคร อินลิธิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโพธิ์ประทับช้างและตำบลดงเสือเหลือง

นางสาวนพรัตน์ จุลบุตร

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเครือข่าย กทบ.

นางณัฐปัณชญา เกิดชื่น

เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.

(Visited 600 times, 1 visits today)