โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวภัชรี บุญม่วง

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลไผ่รอบ

นางสาวอรวรรณ อินหันต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเนินสว่าง และตำบลวังจิก

นายอดิศักดิ์ โสขุมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลทุ่งใหญ่และตำบลโพธิ์ประทับช้าง

นายวราวุฒิ บานเย็นงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลไผ่รอบ และตำบลดงเสือเหลือง

นางสาวนพรัตน์ จุลบุตร

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเครือข่าย กทบ.

นางณัฐปัณชญา เกิดชื่น

เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.

(Visited 292 times, 1 visits today)