📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ในการนี้มีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานการประชุม โดยในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้างชี้แจงและประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 “โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน , “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” , การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับพื้นที่ และประชาสัมพันธ์กระเช้าผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จากนั้นรับฟังนโยบายการทำงานของหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่อไป
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 12 times, 1 visits today)