กรมการพัมนาชุมชน ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบ Big Data ให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานพัฒนาชุมชน

(Digital Transformation) และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลที่พัฒนาต่อยอดจากระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน คือ “CDD EIS พกพา” และ “Click ชุมชน”

(Visited 17 times, 1 visits today)