📢📢 ศจพ.อ.โพธิ์ประทับช้าง มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี พ.ศ.2565 ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

⏰⏰ วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศจพ.อ.โพธิ์ [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในโครงการ “ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ”

📅 วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น.นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมเป็นกรรมการการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากกระช่อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมเป็นกรรมการการเลือกตั้งผู้ใหญ [...]

อ่านต่อ

📢📢 กทบ. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อบรมเกี่ยวกับการทำบัญชี แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📅 วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมอบรมการสร้างระบบภูมิสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล

📅 วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมแสดงความยินดีแก่ตัวแทนผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และตำบลเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2565

📅 วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในโครงการ “ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ”

📅 วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📅 วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ