พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามโครงการ “ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ”

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.นางสาวภัชรี บุ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 🔸เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บ [...]

อ่านต่อ

เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 🔸เวลา 09.00 น. นายวสันต์ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมเครือข่าย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนพิจิตร เพื่อสร้างมาตรฐาน Eart Safe อินทรีย์วิถีไทย

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 🔸เวลา 09.00 น. นางสาวภัช [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และตำบลเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2565

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (งบอุดหนุน)” อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวภัชรี บ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2565

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการประเมินศักยภาพแปลงโคก หนอง นา พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2565

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวภัชรี บ [...]

อ่านต่อ