พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และ ครัวเรือนยากคนในระบบ TPMAP ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลเนินสว่าง

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบ นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และ ครัวเรือนยากคนในระบบTPMAP ปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเนินขวาง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ประทับช้างเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในการนี้ นายวิเชียร ดีแป้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ตำบลเนินสว่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นายทองอยู่ บุญชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินขวาง ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป มาร่วมงาน โดยเด็กที่มารับทุนในวันนี้ ได้แก่ ลูกหลานสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลเนินสว่าง รวมทั้งสิ้น 95 คน ในที่นี้มีเด็กรับทุนฯ ที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี2565 จำนวน 14 คน เพื่อเป็นการบูรณาการงานร่วมกันในการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ฯ เป็นการจัดสรรผลกำไรให้เกิดประโยชน์สมาชิกและส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกให้มีทุนไปใช้ในการศึกษาต่อไป

(Visited 2 times, 1 visits today)