พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการประเมินศักยภาพพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยทีมพัฒนากรอำเภอโพธิ์ประทับช้างร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการประเมินศักยภาพพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่แปลงโคก หนอง นา ตามโครงการ ฯ พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามผลและประเมินศักยภาพที่จะสามาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเห็นผลเป็นรูปธรรม และวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพื้นที่เป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินต่อไป

(Visited 10 times, 1 visits today)