“นายอำเภอโพธิ์ประทับช้างมาเยี่ยมบ้าน” และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ ครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ TPMAPปี พ.ศ.2565 ที่ต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือ ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ ครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ TPMAP ปี พ.ศ.2565 ที่ต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือ ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 9 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ครัวเรือนนางกาล หวานภาค บ้านเลขที่ 78 หัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิงชรา อายุ95ปี ตกเกณฑ์ด้านรายได้ และครัวเรือนนายชลอ มั่นต่อพงษ์ บ้านเลขที่ 175/2 หัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้ป่วยพิการแขนขาอ่อนแรง ตกเกณฑ์ด้านรายได้ เพื่อพบปะให้กำลังใจมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และหาแนวทางในการช่วยเหลือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

(Visited 6 times, 1 visits today)