พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Produck Champion : OPC) ระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายหัฎฐะพล เมฆ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลวังจิก ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวภัชรี บุญ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลเนินสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญ [...]

อ่านต่อ