พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และออกพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงเสือเหลือง และตำบลโพธิ์ประทับช้าง

🎬 วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบนายอดิศักดิ์ โสขุมาและนายนคร อินลิธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และออกพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงเสือเหลือง และตำบลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลดงเสือเหลือง4กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมผ้าโหล หมู่ที่13 2)กลุ่มค้าขายของชำ หมู่ที่2 3)กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ที่13 บ้านาเหนือ 4)กลุ่มปลูกกระชายสร้างรายได้ หมู่ที่2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง3กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มขนมไทยโบราณ หมู่ที่9 2)กลุ่มส้มโอเพื่อการส่งออก หมูที่12 3)กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ประทับช้างแปรรูปผลไม้ เพื่อให้การดำเนินกองทุนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯไปประกอบอาชีพตระหนักถึงการส่งคืนเงินแก่กองทุนฯ เพื่อจะได้ส่งต่อแก่ผู้กู้รายใหม่ที่ยังต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

(Visited 12 times, 1 visits today)