พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และออกพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังจิก และตำบลไผ่รอบ

🎬 วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบนางสาวอรวรรณ อินหันต์และนางสาวพัทธ์ธีรตา สิริชัยวัฒนกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และออกพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังจิก และตำบลไผ่รอบ ตำบลวังจิก2กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มงานไม้ประดิษฐ์ หมู่ 6 2)ร้านค้าชุมชน บ้านห้วยตะพาน หมู่ 4 ตำบลไผ่รอบ2กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านสระประทุม หมู่ 6 2)กลุ่มพัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพแม่บ้านไร่พัฒนา หมู่ 6 เพื่อให้การดำเนินกองทุนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯไปประกอบอาชีพตระหนักถึงการส่งคืนเงินแก่กองทุนฯ เพื่อจะได้ส่งต่อแก่ผู้กู้รายใหม่ที่ยังต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

(Visited 4 times, 1 visits today)