พช.โพธิ์ประทับช้าง ประชุมรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน จากดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🎬 วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.​ นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน จากดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยมีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) โดยรายงานผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงในระบบTPMAP ต่อที่ประชุม เพื่อรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน ที่มีสภาพปัญหาและแนวทางการทำกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือรายครัวเรือน

(Visited 6 times, 1 visits today)