พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรม สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านฉัตรหวาย หมู่ที่ 15 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564
🕛 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบทีมงานนักพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรม สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยร่วมให้ความรู้ด้านแนวทางการดำเนินนงานตามแบบสัมมาชีพชุมชน และดำเนินการฝึกอบรมสัมมาชีพโดยปราชญ์ชุมชนผู้มีความรู้ด้านการทำน้ำพริกแกงแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านฉัตรหวาย หมู่ที่ 15 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
เพื่อกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายจะได้นำความรู้ที่ได้จากการร่วมทำกิจกรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและต่อยอดไปเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไป

(Visited 12 times, 1 visits today)