พช.โพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่ 12/2564

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ชั้น2
ในการนี้ นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานของหน่วยงานและรับนโยบายของทางอำเภอ เพื่อนำแนวทางมาปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(Visited 4 times, 1 visits today)