พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรม สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านฉัตรหวาย หมู่ที่ 15 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 🕛 เวลา 09.00 น. นางสาวภัช [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการตรวจรับแปลง โคก หนอง นา ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของผู้ผ่านการอบรมโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” หมู่ที่ 8 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่12/2564

🗓️วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายหัฏฐะ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่ 12/2564

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายหัฏฐะพล เมฆอ [...]

อ่านต่อ