พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมทีมพัฒนากร ร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) โดยมี นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานการประชุม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันทุกตำบลและผู้แทนภาคประชาชนร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
เพื่อรับมอบนโยบายฯ ปฏิบัติราชการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(Visited 15 times, 1 visits today)