พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมตรวจรับแปลง โคก หนอง นา พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน4แปลง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
🕛 เวลา 09.30 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดำเนินการตรวจรับแปลง โคก หนอง นา พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน4แปลง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป

(Visited 6 times, 1 visits today)