ร่วมอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ร่วมอำนวยความสะดวกในการสัมถาษณ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud ณ วัดดงเสือเหลือง เพื่อแสดงทัศนด้านต่างๆในการตอบข้อสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพื่อจะได้มาปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป

(Visited 7 times, 1 visits today)