พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จัดประชุมคณะกรรมการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564
นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้างร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จัดประชุมชี้แจงแนวทางขั้นตอนวิธีการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.พิจิตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินโครงการฯ แก่ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุม

(Visited 15 times, 1 visits today)