มอบวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบหมายนางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานมอบป้ายโครงการฯ สื่อเรียนรู้ฯ และวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย ถังขยะพาสติก และหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM จำนวน 900 ชุด ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุน ต่อยอด ขยายผล พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ให้แก่ครอบครัวพัฒนา ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้บรรจุขยะเปียกและย่อยสลายด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ทำให้ครัวเรือนเป้าหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.

(Visited 12 times, 1 visits today)