นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้างพร้อมคณะ ไปร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านลำนัง หมู่ที่2 ตำบลไผ่ท่าโพ และเวลา13.00น.ได้ไปร่วม มอบกิ่งพันธุ์ต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำการเกษตรแก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต (HLM) ในโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทษฤฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน12ราย นำไปปลูกในแปลง โคก หนอง นา ของตนเองต่อไป

[...]

อ่านต่อ

มอบวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบหมายนางสา [...]

อ่านต่อ