ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

⏰ วันที่ 26 ส.ค. 2564

นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 และอธิบายการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัคร แต่ละหมู่บ้าน จำนวน 2 ตำบล คือ
1) 9.00 น. ตำบลเนินสว่าง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 13
2) 13.00 น. ตำบลดงเสือเหลือง ณ ศูนย์ข้อมูลบ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 2

(Visited 27 times, 1 visits today)