ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่4/2564

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ##
🔸นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่ 4/2564 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยวาระการประชุมหลักๆ ดังนี้
1.มอบเกียรติบัตร ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ระดับอำเภอ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเนินสว่าง และ ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
ระดับอำเภอ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานจากเครือเถาวัลย์ หมู่ที่9 ตำบลดงเสือเหลือง
2.ผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาคณะอนุ ฯ
3.การครบวาระของกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
4.การพิจารณาโครงการประเภทเงินอุดหนุน

(Visited 4 times, 1 visits today)