การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)

⏰ วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น.
นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) (หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ) ครั้งที่ 4/2564 เพื่อเป็นการหารือข้อราชการ และชี้แจง ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานต่างๆภายในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
(.)ในการนี้ นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงข้อราชการดังนี้
1.แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่
2.การดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรม “สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน”
3.การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
4.การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 3 times, 1 visits today)