ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอดงเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลุ่มเป้าหมาย 15 คน จากตำบลเนินสว่าง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล กำนันณรงค์ จักขุจันทร์ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยวิทยากร “ครูพาทำ” นางสาวกัญณัฎฐ์ สวัสดิ์อารีย์ และทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ลงมือปฏิบัติกิจกรรม การห่มดิน และการปลูกป่า 5 ระดับ กิจกรรม เวทีเสวนาการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีความเข้าใจในการจัดการพื้นที่เชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคม โดยทีมวิทยากรหมอดินอาสาบ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ เช่น การทำข่าวประชาสัมพันธ์ทาง Facebook , Line , การทำคลิปวีดิโอ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

(Visited 12 times, 1 visits today)