“โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอดงเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ดำเนินกิจกรรม Kick Off ตำบลนำร่อง “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชนตำบลเนินสว่าง จำนวน 15 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนำหลักในการบริหารงานชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยืน โดยนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานพิธีเปิด และนางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอดงเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน
กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” บรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติ” และถอดบทเรียน

(Visited 15 times, 1 visits today)