การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร “รอบ 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอดงเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร “รอบ 2 ของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง กิจกรรมที่ 1-2 ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงและผู้นำต้องทำก่อน เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตระหนักเรื่องการปลูกผักสวนครัว สร้างคลังอาหารอย่างต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างน้อย ครัวเรือนละ 10 ชนิด สู่เป้าหมาย1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานพิธีเปิด และนางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอดงเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

(Visited 14 times, 1 visits today)