การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร “รอบ 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

“โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณาเลือกแบบแปลงที่ดิน “โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ