จัดกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งกองทุนเเม่ของเเผ่นดิน(ซึ่ง ตรงกับ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี) ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนเเม่ของเเผ่นดินบ้านมาบสว่าง ภายใต้กิจกรรม “17 ปี กองทุนเเม่ของเเผ่นดิน จากน้ำพระราชหฤทัย สู่ความปลอดภัยร่มเย็น”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. :นางสาวภัชรี บุญ [...]

อ่านต่อ

ต้อนรับนางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตามและสังเกตการณ์การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 :นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 น. :นางสาวภัชรี บุญม [...]

อ่านต่อ

รับรายงานตัวผู้สมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภาระกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.โพธิ์ประทับช้าง: วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อเตรียมพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาก [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

ติดตาม ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพและการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และแผนพัฒนาภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

เตรียมพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ