ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 11/2563 โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม และนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร สรุปประเด็นการประชุม ดังนี้
1.สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.แจ้งงบประมาณแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.ผลการชำระหนี้ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2563
4.การรับสมัครสมาชิกทั้งประเภทองค์กรและประเภทบุคคลธรรมดา
5.ทบทวนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 45 โครงการ เป็นเงิน 6,356,815 บาท รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับเงินสนับสนุนในครั้งนี้ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 150,000 บาท
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 1

(Visited 12 times, 1 visits today)