ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน เเลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชุนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเเละเจ้าของพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมฯ นางสาวศศิธร อินทกุล เเละทีมเจ้าหน้าที่ สพจ. นำโดยนายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน เเลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ พื้นที่ของนายวสันต์ เพ็งกลัด ตำบลดงเสือเหลือง เเละนายณรงค์ จักขุจันทร์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

(Visited 144 times, 1 visits today)