โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาก [...]

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายอดิศักดิ์ โสขุมา นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมฟื้นฟูสังคมเพื่อสร้างพื้นที่ ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชนจังหวัดพิจิตร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 :นางสาวกาญจนา เเก้วเกษ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ