โครงการฝึกอบรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

(Visited 10 times, 1 visits today)