(Move for fund team) ติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ พร้อมด้วยทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยให้คำปรึกษา และแนะแนวทางในการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และรักษาสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนด้วยการทำถังขยะเปียก ณ ศูนย์ข้อมูลบ้านหนองจิกด่าน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเสือเหลือง

(Visited 7 times, 1 visits today)