โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอดิศักดิ์ โสขุมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวรพล หล้าทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีกิจกรรม ทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมวันที่ 2 และฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง การปลูกหญ้าแฝกและการถอดบทเรียนกิจกรรมเอามื้อ ณ พื้นที่ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล ของนายอวยพร พรมใจรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่


(Visited 36 times, 1 visits today)