ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนางบุศย์รินทร์ นามวงษ์ลือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนฯตำบล/เทศบาลและลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ หอประชุมอำเภอโพธฺืประทับช้าง

(Visited 6 times, 1 visits today)