โครงการ “อำเภอ…ยิ้ม เคลื่อนที่”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ “อำเภอ…ยิ้ม เคลื่อนที่” และ พชอ. สัญจร มีการนำผักปลอดสารของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมาจำหน่าย รวมถึงการสาธิตอาชีพขนมไทย กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านมะรื่นคอด ณ โรงเรียนเนินขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินสว่าง

             

(Visited 2 times, 1 visits today)