ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พร้อมด้ว [...]

อ่านต่อ