โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน สู่เเหล่งเรียนรู้ต้นแบบ กิจกรรมเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พั [...]

อ่านต่อ