โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยกระบวนการคิด การตระหนักรู้ในตนเอง การตัดสินใจ การจัดการอารมณ์ การปฎิเสธ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคเอดส์และการค้ามนุษย์

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติด [...]

อ่านต่อ