ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชมุชนภายใต้แนวคิด “พลัง อช. จิตอาสา สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง” ประจำปี 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิช [...]

อ่านต่อ