ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. (พัฒนาได้) ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจิตรา คนดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้นำ อช.ตำบลไผ่ท่าโพ ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. (พัฒนาได้) ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดทำเข็มทิศชีวิตในการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือน ณ บ้านครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตำบลไผ่ท่าโพ

(Visited 70 times, 1 visits today)