ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ

วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 นายปริญญา เสือสาวะถี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี

(Visited 126 times, 1 visits today)